Rake Dyke, Holmfirth

scanA292.jpg
scanA292_REV.jpg