Old Bridge, Rake Dyke, Holmfirth

scanA289.jpg
scanA289_REV.jpg