Parish Church, Halifax.

imgDPC026.jpg
imgDPC026_REV.jpg